Eco Potli

Eco Potli

Simply select the quantity of each product that you would like to purchase & add it to cart.

Dispatch days - 3 days a week. Order by Sunday night for Tuesday Delivery, Order by Tuesday Night for Thursday Delivery, Order by Thursday Night for Saturday Delivery.


Product Name Weight Price Quantity Total
Organic Alphonso Mangoes / सेंद्रीय हापूस आंबा 1 Dozen Rs. 1000 Rs. 0
Organic Alphonso Mangoes / सेंद्रीय हापूस आंबा 5 Dozen Rs. 5000 Rs. 0
Product Name Weight Price Quantity Total
Organic Red Onion / सेंद्रीय कांदा 500 gm Rs. 30 Rs. 0
Organic Potatoes / सेंद्रीय बटाटा 500 gm Rs. 35 Rs. 0
Organic Beetroot / सेंद्रीय बीट 250 gm Rs. 30 Rs. 0
Organic Elephant Foot Yam / सेंद्रीय सुरण 500 gm Rs. 52 Rs. 0
Organic Sweet Potatoes / सेंद्रीय रताळी 500 gm Rs. 53 Rs. 0
Organic Carrots - Orange / सेंद्रीय गाजर - केशरी 250 gm Rs. 40 Rs. 0
Organic Carrot - Red / सेंद्रीय गाजर - लाल 500 gm Rs. 62 Rs. 0
Organic White Radish / सेंद्रीय पांढरा मुळा 1 Bunch of 3 Pc Rs. 47 Rs. 0
Organic Cauliflower / सेंद्रीय फ्लॉवर 250 gm Rs. 28 Rs. 0
Organic Cabbage / सेंद्रीय कोबी 250 gm Rs. 26 Rs. 0
Organic Capsicum Green / सेंद्रीय सिमला मिरची 250 gm Rs. 32 Rs. 0
Organic Ladies Finger / सेंद्रीय भेंडी 150 gm Rs. 18 Rs. 0
Organic Ladies Finger / सेंद्रीय भेंडी 250 gm Rs. 28 Rs. 0
Organic Cluster Beans / सेंद्रीय गवार 150 gm Rs. 19 Rs. 0
Organic Cluster Beans / सेंद्रीय गवार 250 gm Rs. 30 Rs. 0
Organic Coccinia / सेंद्रीय तोंडली 150 gm Rs. 18 Rs. 0
Organic Coccinia / सेंद्रीय तोंडली 250 gm Rs. 28 Rs. 0
Organic Cow Peas / सेंद्रीय चवळी शेंगा 250 gm Rs. 30 Rs. 0
Organic French Beans / सेंद्रीय श्रावण घेवडा 150 gm Rs. 20 Rs. 0
Organic French Beans / सेंद्रीय श्रावण घेवडा 250 gm Rs. 32 Rs. 0
Organic Dolichos Beans / सेंद्रीय वाल पापडी शेंगा 150 gm Rs. 20 Rs. 0
Organic Dolichos Beans / सेंद्रीय वाल पापडी शेंगा 250 gm Rs. 32 Rs. 0
Organic Lima Beans / सेंद्रीय डबल बी शेंगा 500 gm Rs. 87 Rs. 0
Organic Drumsticks / सेंद्रीय शेवग्याची शेंग 2 Pc / नग Rs. 42 Rs. 0
Organic Green Peas / सेंद्रीय मटार शेंगा 500 gm Rs. 72 Rs. 0
Organic Tomato / सेंद्रीय टोमॅटो 250 gm Rs. 23 Rs. 0
Organic Cucumber - White / सेंद्रीय काकडी - पांढरी 250 gm Rs. 26 Rs. 0
Organic Brinjal Striped / सेंद्रीय वांगी काटेरी 250 gm Rs. 28 Rs. 0
Organic Brinjal - Purple Big / सेंद्रीय भरीत वांगी - जांभळी 500 gm Rs. 54 Rs. 0
Organic Sweet Corn / सेंद्रीय मक्याचे कणीस 2 Pc / नग Rs. 62 Rs. 0
Organic Apple Gourd / Tinde / सेंद्रीय ढेमसे 500 gm Rs. 135 Rs. 0
Organic Bitter Gourd / सेंद्रीय कारले 250 gm Rs. 30 Rs. 0
Organic Sponge Gourd / Gilke / सेंद्रीय घोसावळे 500 gm Rs. 54 Rs. 0
Organic Ridge Gourd / सेंद्रीय दोडका 500 gm Rs. 82 Rs. 0
Organic Bottle Gourd / सेंद्रीय दुधी भोपळा 1 Pc / नग Rs. 58 Rs. 0
Organic Snake Gourd / सेंद्रीय पडवळ 500 gm Rs. 58 Rs. 0
Organic Ash Gourd / सेंद्रीय कोहळा 1 Pc Rs. 106 Rs. 0
Organic Yellow Pumpkin / सेंद्रीय पिवळा भोपळा 250 gm Rs. 23 Rs. 0
Product Name Weight Price Quantity Total
Organic Spinach / सेंद्रीय पालक 1 Bunch / गड्डी Rs. 38 Rs. 0
Organic Fenugreek / सेंद्रीय मेथी 1 Bunch / गड्डी Rs. 38 Rs. 0
Organic Dill Leaves / सेंद्रीय शेपू 1 Bunch / गड्डी Rs. 38 Rs. 0
Organic Spring Onion / सेंद्रीय कांदा पात 1 Bunch / गड्डी Rs. 38 Rs. 0
Organic Chavali / सेंद्रीय चवळी 1 Bunch / गड्डी Rs. 38 Rs. 0
Organic Amaranthus Red / सेंद्रीय लाल माठ 1 Bunch / गड्डी Rs. 38 Rs. 0
Organic Roselle / सेंद्रीय अंबाडी 1 Bunch / गड्डी Rs. 38 Rs. 0
Organic Colocasia Leaves / सेंद्रीय आळू पान 1 Bunch / गड्डी (5 Leaves) Rs. 38 Rs. 0
Organic Green Sorrel / सेंद्रीय आंबट चुका 1 Bunch / गड्डी Rs. 38 Rs. 0
Organic Sarso Saag / सेंद्रीय सरसो साग 1 Bunch / गड्डी Rs. 38 Rs. 0
Organic Bathua Saag / सेंद्रीय चंदन बटवा 1 Bunch / गड्डी Rs. 38 Rs. 0
Product Name Weight Price Quantity Total
Organic Coriander / सेंद्रीय कोथिंबीर 1 Bunch / गड्डी Rs. 38 Rs. 0
Organic Mint / सेंद्रीय पुदिना 1 Bunch / गड्डी Rs. 38 Rs. 0
Organic Garlic / सेंद्रीय लसूण 250 gm Rs. 47 Rs. 0
Organic Ginger / सेंद्रीय आले 100 gm Rs. 14 Rs. 0
Organic Green Chilli / सेंद्रीय हिरवी मिरची 100 gm Rs. 14 Rs. 0
Organic Curry Leaves / सेंद्रीय कढीपत्ता 100 gm Rs. 24 Rs. 0
Organic Lemon / सेंद्रीय लिंबू 2 Pc / नग Rs. 14 Rs. 0
Organic Fresh Lemon Grass / सेंद्रीय गवती चहा 1 Bunch / जुडी Rs. 24 Rs. 0
Organic Fresh Mango Turmeric / सेंद्रीय आंबेहळद 500 gm Rs. 100 Rs. 0
Organic Fresh Turmeric / ओली हळद 500 gm Rs. 100 Rs. 0
Organic Parsley / सेंद्रीय पार्सले 100 gm Rs. 57 Rs. 0
Organic Oregano / सेंद्रीय ओरेगॅनो 100 gm Rs. 182 Rs. 0
Organic Fresh Thyme / सेंद्रीय फ्रेश थाईम 100 gm Rs. 114 Rs. 0
Organic Sweet Basil / सेंद्रीय स्वीट बेसिल 100 gm Rs. 80 Rs. 0
Organic Celery / सेंद्रीय सेलेरी 250 gm Rs. 72 Rs. 0
Product Name Weight Price Quantity Total
Organic Red Cabbage / सेंद्रीय लाल कोबी 500 gm Rs. 107 Rs. 0
Organic Broccoli / सेंद्रीय ब्रोकोली 500 gm Rs. 142 Rs. 0
Organic Capsicum - Red / सेंद्रीय सिमला मिरची - लाल 1 Pc / नग (~200 gm) Rs. 65 Rs. 0
Organic Capsicum - Yellow / सेंद्रीय सिमला मिरची - पिवळी 1 Pc / नग (~200 gm) Rs. 65 Rs. 0
Organic Babycorn / सेंद्रीय बेबी कॉर्न 250 gm Rs. 74 Rs. 0
Organic Taro Root / सेंद्रीय अरबी / सेंद्रीय आळू कंद 500 gm Rs. 57 Rs. 0
Organic Cherry Tomato - Red / सेंद्रीय चेरी टोमॅटो - लाल 250 gm Rs. 74 Rs. 0
Organic Iceberg Lettuce / सेंद्रीय आइसबर्ग लेट्यूस 500 gm Rs. 146 Rs. 0
Organic Button Mushrooms / सेंद्रीय बटण मशरूम 250 gm Rs. 83 Rs. 0
Organic Baby Potato / सेंद्रीय छोटे बटाटे 500 gm Rs. 51 Rs. 0
Organic Sweet Potato - Orange / सेंद्रीय रताळी - केशरी 500 gm Rs. 254 Rs. 0
Organic Zucchini - Green / सेंद्रीय झुक्कीनी - हिरवी 500 gm Rs. 142 Rs. 0
Organic Zucchini - Yellow / सेंद्रीय झुक्कीनी - पिवळी 500 gm Rs. 142 Rs. 0
Organic Asparagus / सेंद्रीय ऍस्परॅगस 250 gm Rs. 422 Rs. 0
Organic Avocado - Indian / सेंद्रीय एव्होकॅडो - इंडियन 1 Pc / नग Rs. 212 Rs. 0
Organic Raw Papaya / सेंद्रीय कच्ची पपई 1 Pc (~ 800 gm) Rs. 85 Rs. 0
Organic Purple Yam / सेंद्रीय कोनफळ 500 gm Rs. 212 Rs. 0
Organic Banana Leaf / सेंद्रीय केळीचे पान 1 Pc Rs. 17 Rs. 0
Organic Chinese Cabbage / सेंद्रीय चायनीज कॅबेज 1 Pc Rs. 292 Rs. 0
Organic Leek / सेंद्रीय लीक 500 gm Rs. 212 Rs. 0
Organic Butternut Squash / सेंद्रीय बटरनट स्कवाश 1 Kg Rs. 802 Rs. 0
Organic Pointed Gourd / सेंद्रीय परवल 500 gm Rs. 88 Rs. 0
Product Name Weight Price Quantity Total
Organic Wet Coconut - Grated / सेंद्रीय ओले खोबरे - खवलेले 200 gm Rs. 72 Rs. 0
Organic Coconut - Sliced / सेंद्रीय खोबऱ्याचे - काप 200 gm Rs. 70 Rs. 0
Organic Garlic - Peeled / सेंद्रीय लसूण - सोललेला 100 gm Rs. 60 Rs. 0
Organic Pulav Mix Veg Potli / सेंद्रीय पुलाव मिक्स व्हेज पोटली 200 gm Rs. 73 Rs. 0
Organic Chutney Mix / सेंद्रीय चटणी मिक्स 150 gm Rs. 60 Rs. 0
Organic Cucumber White - Salad Cut / सेंद्रीय काकडी पांढरी - कोशिंबीर काप 180 gm Rs. 36 Rs. 0
Organic Cucumber White - Sliced / सेंद्रीय काकडी पांढरी - गोल काप 180 gm Rs. 36 Rs. 0
Organic Orange Carrot - Grated / सेंद्रीय केशरी गाजर - किसलेले 200 gm Rs. 50 Rs. 0
Organic Carrot Red - Grated / सेंद्रीय गाजर लाल - किसलेले 360 gm Rs. 82 Rs. 0
Organic Mint (Leaves Only) / सेंद्रीय पुदीना - निवडलेला 1 Bunch / गड्डी (~100 gm) Rs. 48 Rs. 0
Organic Coriander (Leaves only) / सेंद्रीय कोथिंबीर - निवडलेली 1 Bunch / गड्डी Rs. 48 Rs. 0
Organic Dill (Leaves Only) / शेपू - निवडलेला 1 Bunch / गड्डी Rs. 48 Rs. 0
Organic Roselle (Leaves only) / सेंद्रीय अंबाडी - निवडलेली 1 Bunch / गड्डी Rs. 47 Rs. 0
Organic Fenugreek (Leaves only) / सेंद्रीय मेथी - निवडलेली 1 Bunch / गड्डी Rs. 48 Rs. 0
Organic Chavali (Leaves Only) / सेंद्रीय सेंद्रिय चवळी - निवडलेली 1 Bunch / गड्डी Rs. 47 Rs. 0
Organic Spinach (Only Leaves) / सेंद्रीय पालक - निवडलेला 1 Bunch / गड्डी Rs. 48 Rs. 0
Organic Amaranthus Red (Leaves only) / सेंद्रीय लाल माठ - निवडलेला 1 Bunch / गड्डी Rs. 47 Rs. 0
Organic Green Sorrel (Leaves Only) / सेंद्रीय आंबट चुका - निवडलेला 1 Bunch / गड्डी Rs. 48 Rs. 0
Organic Spring Onion - Diced / सेंद्रीय कांदा पात - चिरलेली 1 Bunch / गड्डी Rs. 47 Rs. 0
Organic Cabbage - Small Cut / सेंद्रीय कोबी - बारिक चिरलेला 200 gm Rs. 36 Rs. 0
Organic Cabbage - Shredded / सेंद्रीय कोबी - लांब काप 200 gm Rs. 36 Rs. 0
Organic Cauliflower - Cut / सेंद्रीय फ्लॉवर - कापलेला 200 gm Rs. 66 Rs. 0
Organic Cauliflower - Florets / सेंद्रीय फ्लॉवर - फ्लोरेट्स 250 gm Rs. 61 Rs. 0
Organic Yellow Pumpkin - Diced / सेंद्रीय पिवळा भोपळा - काप 180 gm Rs. 33 Rs. 0
Organic Elephant Foot Yam - Diced / सेंद्रीय सुरण - काप 360 gm Rs. 72 Rs. 0
Organic Capsicum Green Sliced / सेंद्रिय सिमला मिरची - उभे काप 180 gm Rs. 42 Rs. 0
Organic Capsicum Green Diced / सेंद्रीय सिमला मिरची - काप 180 gm Rs. 42 Rs. 0
Organic Stuffed Ladies Finger Cut / सेंद्रीय भरली भेंडी काप 180 gm Rs. 38 Rs. 0
Organic Ladies Finger - Fry Cut / सेंद्रीय भेंडी फ्राय - उभे काप 180 gm Rs. 38 Rs. 0
Organic Ladies Finger - Diced / सेंद्रीय भेंडी - गोल काप 180 gm Rs. 38 Rs. 0
Organic Dolichos Beans - Diced / सेंद्रीय वाल पापडी - निवडलेली 100 gm Rs. 25 Rs. 0
Organic Dolichos Beans - Diced / सेंद्रीय वाल पापडी - निवडलेली 180 gm Rs. 42 Rs. 0
Organic Coccinia - Julienne Cut / सेंद्रीय तोंडली - उभे काप 180 gm Rs. 38 Rs. 0
Organic Coccinia - Sliced / सेंद्रीय तोंडली - गोल काप 180 gm Rs. 38 Rs. 0
Organic French Beans - Diced / सेंद्रीय श्रावण घेवडा - गोल काप 100 gm Rs. 25 Rs. 0
Organic French Beans - Diced / सेंद्रीय श्रावण घेवडा - गोल काप 180 gm Rs. 42 Rs. 0
Organic Cow Peas - Diced / सेंद्रीय चवळी शेंगा - गोल काप 180 gm Rs. 40 Rs. 0
Organic Cluster Beans - Diced / सेंद्रीय गवार - निवडलेली 100 gm Rs. 24 Rs. 0
Organic Cluster Beans - Diced / सेंद्रीय गवार - निवडलेली 180 gm Rs. 40 Rs. 0
Organic Green Peas - Peeled / सेंद्रीय मटार - सोललेला 250 gm Rs. 85 Rs. 0
Organic Bitter Gourd - Diced / सेंद्रीय कारले - चकत्या 180 gm Rs. 40 Rs. 0
Organic Moong - Sprouted / सेंद्रीय मूग - मोड आलेले 200 gm Rs. 42 Rs. 0
Organic Moth Beans - Sprouted / सेंद्रीय मटकी - मोड आलेली 200 gm Rs. 44 Rs. 0
Organic Brown Harbhara - Sprouted / हरभरा - मोड आलेला 200 gm Rs. 37 Rs. 0
Organic Lobia - Sprouted / चवळी - भिजवलेली 200 gm Rs. 42 Rs. 0
Organic Kabuli Chana - Soaked / सेंद्रीय छोले - भिजवलेले 200 gm Rs. 49 Rs. 0
Product Name Weight Price Quantity Total
Organic Indian Gooseberry / Organic Amla / सेंद्रीय आवळा 500 gm Rs. 77 Rs. 0
Organic Kiwi / सेंद्रीय किवी 500 gm (6 - 7 Pcs) Rs. 352 Rs. 0
Organic Red Apple / सेंद्रीय लाल सफरचंद 500 gm Rs. 192 Rs. 0
Organic Pear / सेंद्रीय पेर 500 gm Rs. 150 Rs. 0
Organic Guava / सेंद्रीय पेरू 500 gm Rs. 90 Rs. 0
Organic Sapota / सेंद्रीय चिक्कू 500 gm Rs. 92 Rs. 0
Organic Oranges / सेंद्रीय संत्री 500 gm Rs. 113 Rs. 0
Organic Apple Ber / सेंद्रीय ॲपल बोर 500 gm Rs. 100 Rs. 0
Organic Strawberry / सेंद्रीय स्ट्रॉबेरी 250 gm Punnet Rs. 125 Rs. 0
Organic Cape Gooseberry / सेंद्रीय केप गूसबेरी 180-200 gm Rs. 226 Rs. 0
Organic Mulberry Box / सेंद्रीय तुती ~ 180 gm box Rs. 302 Rs. 0
Organic Green Grapes / सेंद्रीय हिरवी द्राक्षे 500 gm Rs. 217 Rs. 0
Organic Black Grapes / सेंद्रीय काळी द्राक्षे 500 gm Rs. 242 Rs. 0
Organic Passion Fruit - Yellow / सेंद्रीय पॅशन फ्रूट - पिवळे 500 gm Rs. 302 Rs. 0
Organic Passion Fruit - Pink / सेंद्रीय पॅशन फ्रूट - गुलाबी 500 gm Rs. 302 Rs. 0
Product Name Weight Price Quantity Total
Organic Coconut / सेंद्रीय नारळ 1 Pc / नग Rs. 62 Rs. 0
Organic Tender Coconut / सेंद्रीय शहाळे 1 Pc Rs. 80 Rs. 0
Organic Pomegranate / सेंद्रीय डाळिंब 500 gm Rs. 162 Rs. 0
Organic Banana Robusta / सेंद्रीय केळी 6 Pc / नग Rs. 66 Rs. 0
Organic Banana Yellaki / सेंद्रीय वेलची केळी 6 Pc / नग Rs. 78 Rs. 0
Organic Watermelon / सेंद्रीय कलिंगड 1 Pc / नग Rs. 120 Rs. 0
Organic Muskmelon / सेंद्रीय खरबूज 1 Pc / नग Rs. 122 Rs. 0
Organic Papaya / सेंद्रीय पपई 1 Pc / नग Rs. 102 Rs. 0
Organic Pineapple / सेंद्रीय अननस 1 Pc / नग Rs. 152 Rs. 0
Organic Sweetlime / सेंद्रीय मोसंबी 500 gm Rs. 87 Rs. 0
Product Name Weight Price Quantity Total
Organic Pomegranate - Peeled / सेंद्रीय डाळिंब - सोललेले 200 gm Rs. 182 Rs. 0
Organic Pineapple Sliced Round / सेंद्रीय पाईनअँपल गोल काप 1 Pc / नग Rs. 162 Rs. 0
Organic Watermelon - Sliced / सेंद्रीय कलिंगड - काप 1 Pc / नग Rs. 130 Rs. 0
Organic Muskmelon - Sliced / सेंद्रीय खरबूज - काप 1 Pc / नग Rs. 132 Rs. 0
Organic Papaya - Diced / सेंद्रीय पपई - काप 1 Pc / नग Rs. 112 Rs. 0
Product Name Weight Price Quantity Total
Organic Gir Cow Ghee / सेंद्रीय गीर गाईचे तूप 250 gm Rs. 500 Rs. 0
Organic Desi Cow Ghee / सेंद्रीय देशी गाईचे तूप 250 gm Rs. 400 Rs. 0
Product Name Weight Price Quantity Total
Organic Coldpressed Groundnut Oil / घाण्याचे सेंद्रीय शेंगदाणा तेल 1 Lit Rs. 356 Rs. 0
Organic Coldpressed Sunflower Oil / घाण्याचे सेंद्रीय सूर्यफूल तेल 1 Lit Rs. 389 Rs. 0
Organic Coldpressed Rice Bran Oil / घाण्याचे सेंद्रीय राईस ब्रान तेल 1 Lit Rs. 348 Rs. 0
Organic Coldpressed Safflower Oil / घाण्याचे सेंद्रीय करडई तेल 1 Lit Rs. 588 Rs. 0
Organic Coldpressed Black Mustard Oil / घाण्याचे सेंद्रीय मोहरी तेल 1 Lit Rs. 373 Rs. 0
Organic Coldpressed Black Mustard Oil / घाण्याचे सेंद्रीय मोहरी तेल 250 ml Rs. 98 Rs. 0
Organic Coldpressed Yellow Mustard Oil / घाण्याचे सेंद्रीय पिवळ्या मोहरीचे तेल 250 ml Rs. 128 Rs. 0
Organic Coldpressed White Sesame Oil / घाण्याचे सेंद्रीय तीळ तेल 250 ml Rs. 144 Rs. 0
Organic Coldpressed Black Sesame Oil / घाण्याचे सेंद्रीय काळे तीळ तेल 250 ml Rs. 140 Rs. 0
Organic Coldpressed Olive Oil / घाण्याचे सेंद्रीय ऑलिव्ह तेल 250 ml Rs. 250 Rs. 0
Organic Coldpressed Edible Coconut Oil / घाण्याचे सेंद्रीय खोबरेल तेल 250 ml Rs. 142 Rs. 0
Organic Coldpressed Castor Oil / घाण्याचे सेंद्रीय एरंडेल तेल 250 ml Rs. 97 Rs. 0
Product Name Weight Price Quantity Total
Organic Toor Dal / Arhar Dal / सेंद्रीय तूर डाळ 500 gm Rs. 102 Rs. 0
Organic Chana Dal / सेंद्रीय हरभरा डाळ 500 gm Rs. 79 Rs. 0
Organic Moong Dal / सेंद्रीय मूग डाळ 500 gm Rs. 102 Rs. 0
Organic Moong Dal Chilka / सेंद्रीय मूग डाळ छिलका 500 gm Rs. 101 Rs. 0
Organic Masoor Dal / सेंद्रीय मसूर डाळ 500 gm Rs. 111 Rs. 0
Organic Masoor Gota (without cover) / सेंद्रीय मसूर गोटा (साल विना अक्खा) 500 gm Rs. 111 Rs. 0
Organic Matki Dal / सेंद्रीय मटकी डाळ 500 gm Rs. 116 Rs. 0
Organic Matki Dal Chilka / सेंद्रीय मटकी डाळ छिलका 500 gm Rs. 112 Rs. 0
Organic Urad Dal / सेंद्रीय उडिद डाळ 500 gm Rs. 115 Rs. 0
Organic Urad Dal Split With Cover / सेंद्रीय उडिद डाळ छिलका 500 gm Rs. 100 Rs. 0
Organic Urad Whole Without Cover / सेंद्रीय उरद गोटा 500 gm Rs. 117 Rs. 0
Organic Mix Dal / सेंद्रीय मिक्स डाळ 500 gm Rs. 119 Rs. 0
Organic Urad Whole / सेंद्रीय उडिद अक्खे 500 gm Rs. 100 Rs. 0
Organic Green Moong - Whole / सेंद्रीय हिरवे मूग - अक्खे 500 gm Rs. 100 Rs. 0
Organic Masoor - Whole / सेंद्रीय मसूर - अक्खे 500 gm Rs. 93 Rs. 0
Organic Moth Bean - Whole / सेंद्रीय मटकी - अक्खी 500 gm Rs. 107 Rs. 0
Organic Lobia / सेंद्रीय चवळी 500 gm Rs. 97 Rs. 0
Organic Dried Yellow Peas / सेंद्रीय पिवळा वाटाणा 500 gm Rs. 106 Rs. 0
Organic Dried Green Peas / सेंद्रीय हिरवा वाटाणा 500 gm Rs. 114 Rs. 0
Organic Red Kidney Beans / सेंद्रीय लाल राजमा 500 gm Rs. 135 Rs. 0
Organic Rajma - Jammu / सेंद्रीय राजमा - जम्मू 500 gm Rs. 86 Rs. 0
Organic Rajma Chitra (White) / सेंद्रीय राजमा चित्रा (पांढरा) 500 gm Rs. 152 Rs. 0
Organic Chana Brown - Whole / सेंद्रीय हरभरा 500 gm Rs. 82 Rs. 0
Organic Kabuli Chana / सेंद्रीय छोले 500 gm Rs. 127 Rs. 0
Organic Soyabean / सेंद्रीय सोयाबीन 500 gm Rs. 102 Rs. 0
Product Name Weight Price Quantity Total
Organic Basmati - Whole / सेंद्रीय बासमती - अक्खा 1 Kg Rs. 209 Rs. 0
Organic Basmati Mogra / सेंद्रीय बासमती मोगरा 1 Kg Rs. 155 Rs. 0
Organic Surti Kolam Rice / सेंद्रीय सुरती कोलम तांदूळ 1 Kg Rs. 143 Rs. 0
Organic Sona Masoori White Rice / सेंद्रीय सोना मसूरी पांढरा तांदूळ 1 Kg Rs. 127 Rs. 0
Organic Parimal Rice / सेंद्रीय परिमल तांदूळ 1 Kg Rs. 132 Rs. 0
Organic Indrayani Rice / सेंद्रीय इंद्रायणी तांदूळ 1 Kg Rs. 145 Rs. 0
Organic Ambemohar Rice / सेंद्रीय आंबेमोहोर तांदूळ 1 Kg Rs. 189 Rs. 0
Organic Handpounded Indrayani Rice / सेंद्रीय हातसडीचा इंद्रायणी तांदूळ 1 Kg Rs. 143 Rs. 0
Organic Handpounded Ambemohar Rice / सेंद्रीय हातसडीचा आंबेमोहोर तांदूळ 1 Kg Rs. 186 Rs. 0
Organic Brown Rice - Basmati / सेंद्रीय ब्राउन राईस - बासमती 500 gm Rs. 109 Rs. 0
Organic Brown Rice - Kolam / सेंद्रीय ब्राउन राईस - कोलम 500 gm Rs. 65 Rs. 0
Organic Black Rice / सेंद्रीय ब्लॅक राईस 500 gm Rs. 115 Rs. 0
Organic Red Rice / सेंद्रीय रेड राईस 500 gm Rs. 69 Rs. 0
Organic Idli Rice / सेंद्रीय इडली राईस 500 gm Rs. 69 Rs. 0
Product Name Weight Price Quantity Total
Organic Lokwan Wheat / सेंद्रीय लोकवान गहू 1 Kg Rs. 94 Rs. 0
Organic Sihor Wheat / सेंद्रीय सिहोर गहू 1 Kg Rs. 105 Rs. 0
Organic Sharbati Wheat / सेंद्रीय शर्बती गहू 1 Kg Rs. 105 Rs. 0
Organic Khapli Wheat (M.P.) / सेंद्रीय खपली गहू 1 Kg Rs. 140 Rs. 0
Organic Black Wheat / सेंद्रीय काळा गहू 1 Kg Rs. 127 Rs. 0
Organic Sorghum Millet / Jowar / सेंद्रीय ज्वारी 1 Kg Rs. 107 Rs. 0
Organic Pearl Millet / Bajra / सेंद्रीय बाजरी 1 Kg Rs. 89 Rs. 0
Organic Barley / सेंद्रीय जव 500 gm Rs. 54 Rs. 0
Organic Buckwheat / सेंद्रीय कुट्टू 500 gm Rs. 127 Rs. 0
Organic Dried Corn / Maize / सेंद्रीय मक्का बीज 200 gm Rs. 65 Rs. 0
Product Name Weight Price Quantity Total
Organic Foxtail Millet / सेंद्रीय कांग (राळं) 500 gm Rs. 86 Rs. 0
Organic Little Millet / सेंद्रीय भगर (वरई) 500 gm Rs. 135 Rs. 0
Organic Kodo Millet / सेंद्रीय कोद्रा 500 gm Rs. 100 Rs. 0
Organic Barnyard Millet / सेंद्रीय शामूळ 500 gm Rs. 126 Rs. 0
Organic Proso Millet / सेंद्रीय वरी 500 gm Rs. 106 Rs. 0
Organic Finger Millet / सेंद्रीय रागी / सेंद्रीय नाचणी 500 gm Rs. 65 Rs. 0
Organic Quinoa / सेंद्रीय किनोआ 500 gm Rs. 111 Rs. 0
Product Name Weight Price Quantity Total
Organic Lokwan Wheat Flour / सेंद्रीय लोकवान गहू पीठ 1 Kg Rs. 111 Rs. 0
Organic Sihor Wheat Flour / सेंद्रीय सिहोर गहू पीठ 1 Kg Rs. 106 Rs. 0
Organic Sharbati Wheat Flour / सेंद्रीय शर्बती गहू पीठ 1 Kg Rs. 106 Rs. 0
Organic Khapli Wheat Flour / सेंद्रीय खपली गहू पीठ 1 Kg Rs. 158 Rs. 0
Organic Sorghum Flour / Jowar Flour / सेंद्रीय ज्वारी पीठ 1 Kg Rs. 101 Rs. 0
Organic Pearl Millet Flour / Bajra Flour / सेंद्रीय बाजरी पीठ 1 Kg Rs. 90 Rs. 0
Organic Jowar Bajra Mix Flour / सेंद्रीय ज्वारी बाजरी मिक्स पीठ 1 Kg Rs. 96 Rs. 0
Organic Moong Dal Flour / सेंद्रीय मूग डाळ पीठ 500 gm Rs. 110 Rs. 0
Organic Moong Dal Chilka Flour / सेंद्रीय मूग डाळ छिलका पीठ 500 gm Rs. 110 Rs. 0
Organic Chickpea Flour / सेंद्रीय बेसन 500 gm Rs. 88 Rs. 0
Organic All Purpose Flour / सेंद्रीय मैदा 500 gm Rs. 50 Rs. 0
Organic Rice Flour / सेंद्रीय तांदूळ पीठ 500 gm Rs. 74 Rs. 0
Organic Brown Rice Flour / सेंद्रीय ब्राउन राईस पीठ 500 gm Rs. 74 Rs. 0
Organic Barley Powder / सेंद्रीय सत्तू पीठ 500 gm Rs. 63 Rs. 0
Organic Finger Millet Flour / Ragi Flour / सेंद्रीय नाचणी पीठ 500 gm Rs. 74 Rs. 0
Organic Corn Meal Flour (Yellow) / सेंद्रीय मका पीठ 500 gm Rs. 57 Rs. 0
Organic Thalipeeth Flour / सेंद्रीय थालीपीठ भाजणी 500 gm Rs. 157 Rs. 0
Organic Upwaas Bhajani / सेंद्रीय उपवास भाजणी 500 gm Rs. 140 Rs. 0
Organic Chakli Bhajani / सेंद्रीय चकली भाजणी 500 gm Rs. 250 Rs. 0
Product Name Weight Price Quantity Total
Organic Jaggery Powder / सेंद्रीय गूळ पावडर 500 gm Rs. 76 Rs. 0
Organic Jaggery Granules / सेंद्रीय गूळ ग्रॅन्यूल 500 gm Rs. 73 Rs. 0
Organic Jaggery Cubes (12-14 gm Pcs) / सेंद्रीय गूळ क्यूब 300 gm Rs. 61 Rs. 0
Organic Jaggery Block / सेंद्रीय गूळ ब्लॉक्स 500 gm Rs. 68 Rs. 0
Organic Jaggery Tub / सेंद्रीय गूळ ढेप 450 gm Rs. 83 Rs. 0
Organic Refined Sugar (Sulphurless) / सेंद्रीय रिफाईंड साखर 1 Kg Rs. 135 Rs. 0
Organic Powdered Sugar / सेंद्रीय पिठीसाखर 500 gm Rs. 78 Rs. 0
Organic Khand Sugar / Raw Sugar / सेंद्रीय खांड साखर 500 gm Rs. 69 Rs. 0
Organic Misri / Sugar Candy / सेंद्रीय खडी साखर 350 gm Rs. 69 Rs. 0
Organic Brown Sugar / सेंद्रीय ब्राऊन शुगर 500 gm Rs. 73 Rs. 0
Organic Dark Brown Sugar / सेंद्रीय डार्क ब्राऊन साखर 500 gm Rs. 73 Rs. 0
Organic Gulkand / सेंद्रीय गुलकंद 250 gm Rs. 199 Rs. 0
Organic Honey / सेंद्रीय मध 100 ml Rs. 57 Rs. 0
Pink Himalayan Salt / पिंक हिमालयन मीठ 500 gm Rs. 69 Rs. 0
Rock Salt - Crystal / खडे मीठ 500 gm Rs. 69 Rs. 0
Rock Salt - Fine / सैंधव (शेंदेलोण) - बारीक 500 gm Rs. 69 Rs. 0
Black Salt / पादेलोण 100 gm Rs. 23 Rs. 0
White Salt / पांढरे मीठ 1 Kg Rs. 52 Rs. 0
Product Name Weight Price Quantity Total
Organic Kesar / सेंद्रीय केशर 1 gm Rs. 360 Rs. 0
Organic Red Chilli / सेंद्रीय लाल मिरची 250 gm Rs. 142 Rs. 0
Organic Red Kidney Beans / सेंद्रीय राजमा लाल 250 gm Rs. 142 Rs. 0
Organic Asafoetida - Whole / सेंद्रीय हिंग - खडा 200 gm Rs. 0 Rs. 0
Organic Tamarind (Seedless) / सेंद्रीय चिंच 200 gm Rs. 85 Rs. 0
Organic Kokum / सेंद्रीय आमसूल 200 gm Rs. 95 Rs. 0
Organic Mustard Seeds - Small / सेंद्रीय मोहरी - छोटी 250 gm Rs. 61 Rs. 0
Organic Mustard Seeds - Big / सेंद्रीय मोहरी - मोठी 250 gm Rs. 59 Rs. 0
Organic Yellow Mustard Seeds / सेंद्रीय पिवळी मोहरी 100 gm Rs. 38 Rs. 0
Organic Cumin / सेंद्रीय जिरे 200 gm Rs. 121 Rs. 0
Organic Shahi Jeera / सेंद्रीय शहाजिरे 50 gm Rs. 65 Rs. 0
Organic Black Cumin / Jeera / सेंद्रीय काळा जीरा 50 gm Rs. 51 Rs. 0
Organic Black Pepper / सेंद्रीय मिरे 50 gm Rs. 74 Rs. 0
Organic White Pepper / सेंद्रीय पांढरे मिरे 50 gm Rs. 107 Rs. 0
Organic Fenugreek Seeds / सेंद्रीय मेथ्या 75 gm Rs. 25 Rs. 0
Organic Coriander Seeds / सेंद्रीय धने 250 gm Rs. 80 Rs. 0
Organic Carrom Seeds / सेंद्रीय ओवा / सेंद्रीय अजवाइन 100 gm Rs. 50 Rs. 0
Organic Nagkesar / सेंद्रीय नागकेशर 50 gm Rs. 95 Rs. 0
Organic Nutmeg / सेंद्रीय जायफळ 50 gm Rs. 96 Rs. 0
Organic Dried Ginger - Whole / सेंद्रीय सुंठ 70 gm Rs. 91 Rs. 0
Organic Cinnamon / सेंद्रीय दालचिनी 70 gm Rs. 62 Rs. 0
Organic Cinnamon Quills / सेंद्रीय दालचिनी क्विल 100 gm Rs. 86 Rs. 0
Organic Cloves / सेंद्रीय लवंग 40 gm Rs. 70 Rs. 0
Organic Green Cardamom / सेंद्रीय हिरवा वेलदोडा 40 gm Rs. 100 Rs. 0
Organic Black Cardamom / सेंद्रीय काळा वेलदोडा 50 gm Rs. 90 Rs. 0
Organic Star Anise / सेंद्रीय अननस फूल 50 gm Rs. 150 Rs. 0
Organic Bayleaf / सेंद्रीय तमालपत्र 25 gm Rs. 27 Rs. 0
Organic Kashmiri Chilli - Whole / सेंद्रीय ब्याडगी मिरची 50 gm Rs. 53 Rs. 0
Organic Red Chilli / सेंद्रीय लाल मिरची 50 gm Rs. 46 Rs. 0
Organic Mace / सेंद्रीय जायपत्री 40 gm Rs. 173 Rs. 0
Organic White Sesame / सेंद्रीय पांढरे तीळ 100 gm Rs. 45 Rs. 0
Organic Black Sesame / सेंद्रीय काळे तीळ 50 gm Rs. 28 Rs. 0
Organic Fennel Seeds - Big / सेंद्रीय बडीशेप - मोठी 100 gm Rs. 55 Rs. 0
Organic Poppy Seeds / सेंद्रीय खसखस 70 gm Rs. 171 Rs. 0
Organic Onion Seeds / सेंद्रीय कलोंजी 50 gm Rs. 40 Rs. 0
Organic Dried Fenugreek Leaves / सेंद्रीय कसूरी मेथी 40 gm Rs. 34 Rs. 0
Organic Pomegranate Seeds / सेंद्रीय अनारदाना 40 gm Rs. 37 Rs. 0
Product Name Weight Price Quantity Total
Organic Compounded Asafoetida / सेंद्रीय हिंग पावडर 80 gm Rs. 199 Rs. 0
Organic Turmeric Powder (5+ Curcumin) / सेंद्रीय हळद पावडर 250 gm Rs. 95 Rs. 0
Organic Lavangi Chilli Powder / सेंद्रीय लवंगी मिरची पावडर 50 gm Rs. 59 Rs. 0
Organic Chilli Powder - Hot / सेंद्रीय मिरची पावडर - तिखट 250 gm Rs. 159 Rs. 0
Organic Chilli Powder - Medium / सेंद्रीय मिरची पावडर - मध्यम तिखट 250 gm Rs. 150 Rs. 0
Organic Kashmiri Chilli Powder / सेंद्रीय ब्याडगी मिरची पावडर 150 gm Rs. 117 Rs. 0
Organic Sweet Paprika Powder / सेंद्रीय स्वीट पॅप्रिका पावडर 50 gm Rs. 149 Rs. 0
Organic Smoked Paprika Powder / सेंद्रीय स्मोक्ड पॅप्रिका पावडर 50 gm Rs. 159 Rs. 0
Organic Cayenne Pepper Powder / सेंद्रीय कायेन पेप्पर पावडर 50 gm Rs. 139 Rs. 0
Organic Coriander Powder / सेंद्रीय धने पूड 100 gm Rs. 45 Rs. 0
Organic Coriander Seeds - Cumin Powder / सेंद्रीय धने - जिरे पूड 100 gm Rs. 59 Rs. 0
Organic Cumin Powder / सेंद्रीय जिरे पूड 50 gm Rs. 41 Rs. 0
Organic Roasted Cumin Powder / सेंद्रीय भाजलेली जिरे पूड 50 gm Rs. 45 Rs. 0
Organic Amla Powder / सेंद्रीय आवळा पावडर 50 gm Rs. 149 Rs. 0
Organic Moringa Powder / सेंद्रीय मोरिंगा पावडर 125 gm Rs. 149 Rs. 0
Organic Garlic Powder / सेंद्रीय लसूण पावडर 50 gm Rs. 99 Rs. 0
Organic Onion Powder / सेंद्रीय कांदा पावडर 50 gm Rs. 99 Rs. 0
Organic Cloves Powder / सेंद्रीय लवंग पूड 50 gm Rs. 99 Rs. 0
Organic Black Pepper Powder / सेंद्रीय मिरेपूड 60 gm Rs. 99 Rs. 0
Organic Fenugreek Powder / सेंद्रीय मेथी पूड 75 gm Rs. 29 Rs. 0
Organic Dry Mango Powder / सेंद्रीय आमचूर पावडर 50 gm Rs. 43 Rs. 0
Organic Ginger Powder / सेंद्रीय सुंठ पूड 50 gm Rs. 71 Rs. 0
Organic Nutmeg Powder / सेंद्रीय जायफळ पूड 40 gm Rs. 80 Rs. 0
Organic Cinnamon Powder / सेंद्रीय दालचिनी पूड 50 gm Rs. 99 Rs. 0
Organic Cardamom Powder / सेंद्रीय वेलची पूड 50 gm Rs. 123 Rs. 0
Organic Tea Masala / सेंद्रीय चहा मसाला 50 gm Rs. 99 Rs. 0
Organic Ayurvedic Tea Masala / सेंद्रीय आयुर्वेदिक चहा मसाला 50 gm Rs. 149 Rs. 0
Product Name Weight Price Quantity Total
Organic Jal-Jeera Powder / सेंद्रीय जल-जीरा पावडर 50 gm Rs. 39 Rs. 0
Organic Biryani Masala / सेंद्रीय बिर्याणी मसाला 50 gm Rs. 75 Rs. 0
Organic Chana Masala / सेंद्रीय चना मसाला 50 gm Rs. 49 Rs. 0
Organic Chaat Masala / सेंद्रीय चाट मसाला 50 gm Rs. 75 Rs. 0
Organic Chicken Masala / सेंद्रीय चिकन मसाला 50 gm Rs. 49 Rs. 0
Organic Chole Masala / सेंद्रीय छोले मसाला 50 gm Rs. 49 Rs. 0
Organic Dabeli Masala / सेंद्रीय दाबेली मसाला 50 gm Rs. 49 Rs. 0
Organic Garam Masala / सेंद्रीय गरम मसाला 50 gm Rs. 129 Rs. 0
Organic Kitchen King Masala / सेंद्रीय किचन किंग मसाला 50 gm Rs. 49 Rs. 0
Organic Meat Masala / सेंद्रीय मीट मसाला 50 gm Rs. 49 Rs. 0
Organic Pani Puri Masala / सेंद्रीय पाणी पुरी मसाला 50 gm Rs. 49 Rs. 0
Organic Shahi Paneer Masala / सेंद्रीय शाही पनीर मसाला 50 gm Rs. 49 Rs. 0
Organic Pav Bhaji Masala / सेंद्रीय पाव भाजी मसाला 50 gm Rs. 49 Rs. 0
Organic Rajma Masala / सेंद्रीय राजमा मसाला 50 gm Rs. 49 Rs. 0
Organic Sabji Masala / सेंद्रीय सब्जी मसाला 50 gm Rs. 49 Rs. 0
Organic Sambar Masala / सेंद्रीय सांबार मसाला 50 gm Rs. 49 Rs. 0
Organic Premium Sambar Masala / सेंद्रीय प्रीमियम सांबार मसाला 50 gm Rs. 70 Rs. 0
Product Name Weight Price Quantity Total
Organic Raw Groundnut / सेंद्रीय शेंगदाणे 500 gm Rs. 119 Rs. 0
Organic Dried Corn Kernels / सेंद्रीय मक्का बीज 200 gm Rs. 65 Rs. 0
Organic Amaranth Seeds / सेंद्रीय राजगिरा 350 gm Rs. 101 Rs. 0
Organic Sova Seeds / सेंद्रीय शेपा 50 gm Rs. 27 Rs. 0
Organic Flaxseeds / सेंद्रीय जवस 125 gm Rs. 44 Rs. 0
Organic Muskmelon Seeds / सेंद्रीय खरबूज बी 100 gm Rs. 107 Rs. 0
Organic Watermelon Seeds / सेंद्रीय कलिंगड बी 100 gm Rs. 83 Rs. 0
Organic Sunflower Seeds / सेंद्रीय सूर्यफूल बी 100 gm Rs. 64 Rs. 0
Organic Chia Seeds / सेंद्रीय तुळस बी 200 gm Rs. 203 Rs. 0
Organic Basil seeds / सेंद्रीय सब्जा बी 100 gm Rs. 74 Rs. 0
Organic Pumpkin Seeds / सेंद्रीय भोपळा बी 100 gm Rs. 108 Rs. 0
Organic Puffed Lotus Seeds / सेंद्रीय मखाना 100 gm Rs. 66 Rs. 0
Organic Cheronjee / सेंद्रीय चारोळी 50 gm Rs. 135 Rs. 0
Organic Dry Coconut / सेंद्रीय गोटा खोबरे 250 gm Rs. 101 Rs. 0
Organic Almonds / सेंद्रीय बदाम 250 gm Rs. 367 Rs. 0
Organic Kashmiri Almond / सेंद्रीय काश्मिरी बदाम 70 gm Rs. 155 Rs. 0
Organic Mamra Almond / सेंद्रीय मामरा बदाम 50 gm Rs. 199 Rs. 0
Organic Cashew - Broken / सेंद्रीय काजू - तुकडा 250 gm Rs. 336 Rs. 0
Organic Cashew - Whole / सेंद्रीय काजू - अक्खा 200 gm Rs. 353 Rs. 0
Organic Pista Kernel (Without Shell) / सेंद्रीय पिस्ता 50 gm Rs. 194 Rs. 0
Organic Pista (Roasted & Salted with Shell) / सेंद्रीय पिस्ता 125 gm Rs. 267 Rs. 0
Organic Walnuts / सेंद्रीय अक्रोड 200 gm Rs. 316 Rs. 0
Organic Dry Fig / सेंद्रीय सुके अंजीर 100 gm Rs. 253 Rs. 0
Organic Dry Apricot / सेंद्रीय जर्दाळू 200 gm Rs. 234 Rs. 0
Organic Dates - Brown / सेंद्रीय खजूर - लाल 500 gm Rs. 190 Rs. 0
Organic Dates - Black / सेंद्रीय खजूर - काळा 500 gm Rs. 369 Rs. 0
Organic Dry Dates / सेंद्रीय खारीक 150 gm Rs. 100 Rs. 0
Organic Raisins / सेंद्रीय बेदाणे 100 gm Rs. 63 Rs. 0
Organic Raisin Big (With Seed) / मनुका डाख / मोठे बेदाणे (बी सकट) 100 gm Rs. 133 Rs. 0
Organic Black Raisins / सेंद्रीय मनुका 100 gm Rs. 74 Rs. 0
Organic Dried Cranberry / सेंद्रीय ड्राईड क्रॅनबेरी 100 gm Rs. 159 Rs. 0
Organic Dried Blueberry / सेंद्रीय ड्राईड ब्लूबेरी 50 gm Rs. 180 Rs. 0
Product Name Weight Price Quantity Total
Organic Tea - CTC / सेंद्रीय चहा - CTC 350 gm Rs. 262 Rs. 0
Organic Green Tea / सेंद्रीय ग्रीन टी 125 gm Rs. 220 Rs. 0
Organic Herbal Tea / सेंद्रीय हर्बल चहा 80 gm Rs. 99 Rs. 0
Organic Ayurvedic Tea / सेंद्रीय आयुर्वेदिक चहा 125 gm Rs. 189 Rs. 0
Organic Roasted Coffee Beans / सेंद्रीय रोस्टेड कॉफी बीन्स 600 gm Rs. 600 Rs. 0
Organic Filter Coffee Powder + Chicory (80:20) / सेंद्रीय फिलटर कॉफी पावडर + चिकोरी (८०:२०) 200 gm Rs. 258 Rs. 0
Product Name Weight Price Quantity Total
Organic Dried Lotus Petals / सेंद्रीय वाळलेल्या कमळ पाकळ्या 25 gm Rs. 149 Rs. 0
Organic Dry Chamomile Flowers / सेंद्रीय वाळलेली कॅमोमाईल फुले 25 gm Rs. 149 Rs. 0
Organic Dried Lavender / सेंद्रीय वाळलेली लव्हेंडर फुले 25 gm Rs. 149 Rs. 0
Organic Dried Hibiscus Petals / सेंद्रीय वाळलेली जसवंद पाकळी 70 gm Rs. 149 Rs. 0
Organic Dried Rose Petals / सेंद्रीय वाळलेल्या गुलाब पाकळ्या 30 gm Rs. 149 Rs. 0
Organic Dry Tulsi Leaves / सेंद्रीय वाळलेली तुळस पाने 25 gm Rs. 99 Rs. 0
Organic Dry Mint Leaves / सेंद्रीय वाळलेली पुदिना पाने 40 gm Rs. 99 Rs. 0
Organic Dry Lemon Peels / सेंद्रीय वाळलेली लिंबू साल 80 gm Rs. 99 Rs. 0
Organic Dry Orange Peels / सेंद्रीय वाळलेली संत्री साल 100 gm Rs. 99 Rs. 0
Organic Onion Flakes / सेंद्रीय कांदा फ्लेक्स 70 gm Rs. 50 Rs. 0
Organic Onion Granules / सेंद्रीय कांदा ग्रॅनुल 0 Rs. 0 Rs. 0
Organic Garlic Granules / सेंद्रीय लसूण ग्रॅनुल 50 gm Rs. 70 Rs. 0
Organic Dried Parsley / सेंद्रीय वाळलेली पार्सले 15 gm Rs. 99 Rs. 0
Organic Dried Oregano / सेंद्रीय ड्राईड ओरेगॅनो 20 gm Rs. 99 Rs. 0
Organic Dried Rosemary / सेंद्रीय ड्राईड रोजमेरी 20 gm Rs. 99 Rs. 0
Organic Dried Thyme / सेंद्रीय ड्राईड थाइम 20 gm